Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4 posty 0 komentarzy

Porozumienie Narodowe

porozumienienarodowe - RSPN w swej działalności kieruje się przede wszystkim interesem Narodu jego wspólnego dobra jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Regulamin Stowarzyszenia: Ruch Społeczny - Porozumienie Narodowe (RSPN)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Regulamin RSPN:


§ 1

1. Stowarzyszenie Ruch Społeczny - Porozumienie Narodowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ust. z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) w formie stowarzyszenia zwykłego.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

3.  Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1.  Celem działalności Stowarzyszenia jest zapewnienie formuły dyskusyjnej dla członków środowiska myśli narodowej.

2.  Stowarzyszenie organizuje spotkania dyskusyjne członków i zaproszonych gości.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  przygotowywanie i zabezpieczenie logistyczne organizowanych spotkań dyskusyjnych;

2)  współpracę z innymi instytucjami i podmiotami zainteresowanymi w tworzeniu i krzewieniu myśli narodowej;

3)  zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

4)  prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.

2.  Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby na żądanie Przewodniczącego Stowarzyszenia lub 5 członków Stowarzyszenia.

3.  Zebranie decyduje o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.

4.  Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 6

Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Stowarzyszenia, wybierany i odwoływany przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 7

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 8

Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej